Jeugdzaken

Samenstelling jeugdzaken


Het dagelijks bestuur van de jeugdzaken wordt gevormd door:
Marlou Willems
Vlatko Petreski
Maurice Evers
Guido Görtzen

Zij zijn te bereiken via het mailadres secretariaat@vclimax.nl

Jeugdactiviteiten:
Yvonne Willems
Anouk Linssen

Aan- en afmelden, wijzigingen

Aanmelden
Voordat je besluit om lid van een vereniging te worden is het fijn als je de eerste periode de kat uit de boom kunt kijken. Jeugdleden mogen 4 trainingen gratis volgen alvorens zij officieel als lid bij de ledenadministratie worden aangemeld. Deze trainingen vinden in de voor hem of haar geschiktste trainingsgroep plaats.

Om lid te worden van de vereniging moet je minimaal 6 jaar oud zijn.

Aanmelden dient schriftelijk middels het daarvoor bestemde formulier te gebeuren. Deze formulieren zijn in te vullen via de site onder het kopje lidmaatschap / aan- en afmelden / PDF-bijlage “aanmeldformulier jeugd”. Het formulier dient volledig ingevuld uitgeprint en daarna ondertekend te worden. Inleveren kan bij de ledenadministratie maar bij voorkeur ingescand naar: ledenadministratie@vclimax.nl

Informatie over contributie vindt u ook onder het kopje lidmaatschap.

Afmelden
Het opzeggen van het lidmaatschap bij de vereniging dient eveneens schriftelijk te gebeuren. Je gebruikt hiervoor de PDF-bijlage “afmeldformulier”, te vinden onderd hetzelfde kopje lidmaatschap als hierboven omschreven. Het ingevulde en ondertekende formulier moet ingeleverd worden bij de ledenadministratie.

Wijzigingen
VC Limax is de laatste jaren uitgegroeid tot een vereniging met veel jeugdleden; het is daarom noodzakelijk dat alle gegevens met betrekking tot de leden juist blijven. Wanneer er veranderingen optreden in de persoonlijke gegevens dan moet je dat zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie doorgeven.

Aangezien we steeds meer via de e-mail gaan communiceren, is het héél belangrijk dat je ervoor zorgt dat wij jouw juiste e-mailadres hebben! Ook hier geldt: wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie!
 

Trainingen en Competitie

Team samenstelling, trainingstijden en -locaties
De teamindeling, trainingstijden en –locaties van alle teams worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen bekend gemaakt op onze website: www.vclimax.nl. Aan het begin van de nieuwe competitie zullen dan de teamfoto’s erbij geplaatst worden.

Trainingen
Ieder lid traint met de voor hem of haar meest geschikte leeftijdsgroep. Elke groep traint in de regel minimaal 1 uur per week. Met het ouder worden, wordt ook de trainingsduur uitgebreid. Tijdens de schoolvakanties trainen de CirculatieMiniVolleybal (CMV) teams niet, tenzij anders vermeld. De overige jeugd traint in principe wel gewoon door. Verschillende teams trainen buiten Linne of Maasbracht. Het vervoer van en naar de training wordt dan niet door VC Limax geregeld; ouders dienen dit onderling regelen.

Afwezigheid
Mocht je door omstandigheden de training niet kunnen volgen, dan meld je je tijdig per telefoon af bij de trainer of trainster.

Sportkleding
Tijdens de training dien je sportkleding te dragen. Gymschoenen die buiten zijn gedragen mogen nooit in de zaal gebruikt worden. Zorg dus voor aparte binnenschoenen.

Tenues
Alle teams worden door VC Limax voorzien van een wedstrijdshirt. 

Douchen
Na de training bestaat voor iedereen, van jong tot oud, gelegenheid om te douchen. Vanuit hygiënisch oogpunt raden wij iedereen dringend aan om dan ook van deze gelegenheid gebruik te maken!

Competitie Jeugd
De jeugdcompetitie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen door het invoeren van het CoolMovesVolleybal (CMV). Ook VC Limac is hier enkele jaren geleden mee gestart.

CMV wordt gespeeld met kinderen vanaf ongeveer 6 jaar tot 12 jaar en bestaat uit 6 niveaus. Het spel wordt gespeeld d.m.v. vangen en gooien (niveau 1) tot het 3 keer spelen met smashen en bovenhands serveren (niveau 6). Elk kind kan op zijn/haar niveau ingedeeld worden en kan ook op dat niveau deelnemen aan de competitie, mits we natuurlijk voldoende leden voor een bepaald niveau hebben.

CMV niveau 1, 2 en 3 spelen ongeveer maandelijks (afhankelijk van het aanbod) een toernooi op zondag. CMV niveau 4, 5 en 6 jeugd spelen op zondag in toernooivorm competitie. D.w.z. er worden altijd 2 wedstrijden per speeldag gespeeld en er zijn 14 – 16 speeldagen per seizoen. Het seizoen loopt van oktober tot en met april.

Als een jeugdlid op 30 september van het bondsjaar 12 en 13 jaar oud is speelt het in principe in de C- jeugd. Vanaf deze leeftijd wordt deelgenomen aan de reguliere competitie, 1 wedstrijd per speeldag, en afhankelijk van het aantal teams in een poule zo’n 18 tot 22 wedstrijden per seizoen. De speeldag is de zaterdag, incidenteel een zondag.

Als een jeugdlid op 30 september van het bondsjaar 14 en 15 jaar oud is speelt het in de B- jeugd. De 16 en 17 jarigen zijn A-jeugd. Voor beide groepen geldt dat zij op dezelfde wijze competitie spelen als de C-jeugd.

In speciale gevallen is het mogelijk dat een speler/ster in een lager team speelt dan het team waarin hij op grond van zijn leeftijd behoort te spelen en dan spreken we van een dispensatiespeler/ster.

Indeling in een lager team gebeurt alleen in overleg na overleg tussen jeugdcommissie en trainers/coaches.

Tip: Op de app "Mijn volleybal" kunt het team van uw zoon/dochter als favoriet kenmerken en blijft u op de hoogte van tijdstippen, data en locaties.
 

Competitie Algemeen

Voordat je besluit om competitie te gaan spelen is het belangrijk dat je het onderstaande goed doorleest.

Competitie spelen is leuk maar het geeft ook een aantal verplichtingen. Volleybal is een teamsport. Deelnemen aan de competitie betekent dat je elke keer beschikbaar moet zijn. Als team moet je op elkaar kunnen rekenen. Ook de ouders worden hier bij betrokken. Een aantal malen per jaar wordt op hen een beroep gedaan i.v.m. begeleiding en/of vervoer. Het kan natuurlijk wel eens voor komen dat het echt onmogelijk is om aan de wedstrijden deel te nemen. Daarvoor hebben we alle begrip.  Laat dan tijdig weten wanneer je niet beschikbaar bent, dan kun je in overleg met de trainer of coach zelf tijdig voor een oplossing zorgen.

Wanneer je eenmaal hebt gekozen voor deelname aan de competitie dan gaan wij er vanuit dat je een seizoen lang competitiespeler blijft. Daarna kun je uiteraard opnieuw een keuze maken. Wanneer je competitie hebt gespeeld en je wilt daarmee stoppen dan moet je dit meteen na afloop van de competitie melden zodat we daar met de nieuwe teamindeling rekening mee kunnen houden.

Vervoer jeugdcompetitie

Zoals al eerder is vermeld zal enkele keren per seizoen een beroep op de ouders worden gedaan voor het vervoeren van de teams naar de wedstrijden. Zowel de jeugdleden als de CMV leden ontvangen via de trainer/coach voor aanvang van de eerste en tweede speelhelft een programma waarop staat vermeld wie wanneer moet rijden en welke ouder de wasbeurt voor de shirtjes heeft.

Het volledige actuele competitieprogramma en uitslagen kun je vinden op onze website, vermeld bij elk team. Via de link vermeld bij elk team is een overzicht te vinden van het volledige competitieprogramma, uitslagen, standen als ook de  adressen van alle sporthallen en gymzalen waar competitiewedstrijden gespeeld worden.

Inzet leden (tellen, fluiten, etc.)
Tijdens de jeugdcompetitiewedstrijden op zaterdag en zondag verzorgen de senioren en de oudere jeugdleden het fluiten en tellen van de wedstrijden. Daar staat tegenover dat de jeugd  op zaterdag bij de senioren of op zondag bij andere jeugd wordt ingezet om te tellen en te fluiten. In het begin worden jeugdleden natuurlijk geholpen door een ervaren lid.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leden op jonge leeftijd leren om te tellen en om andere zaken voor de vereniging op te knappen, zoals meehelpen bij de Luikse Markt, het Familie Volleybaltoernooi of een andere activiteit. Zonder de inzet van een leger vrijwilligers is het niet mogelijk om een gezonde vereniging te blijven. Iedereen moet beseffen dat men daar zijn steentje aan bijdragen moet.

Wanneer je ingezet wordt als teller of scheidsrechter bij een wedstrijd kun je terugvinden in een schema. Dit schema wordt aan het begin van het de eerste en tweede competitiehelft per email aan alle leden gestuurd en wekelijks bijgewerkt en is beschikbaar op onze website via een PDF formulier op de homepagina onderaan bij “takenschema thuiswedstrijden”.

Bekercompetitie & Nationale Open Jeugd Club Kampioenschappen
De (regionale) bekercompetitie en de Nationale Open Jeugd Club Kampioenschappen zijn aparte competities die in weekenden georganiseerd worden als de gewone competitie stil ligt. De bekercompetitie staat open voor seniorenteams en jeugd A, B en C teams. Aan de Open Club kunnen alleen jeugdteams meedoen vanaf CMV nivo 6.

Bij de start van het nieuwe seizoen bepaalt de jeugdcommissie in overleg met de trainers en coaches welke teams er ingeschreven worden voor de bekercompetitie en de Open Club.

De  bekerteams zijn niet per definitie gelijk aan de competitieteams: Per categorie kan er slechts één selectieteam onze vereniging vertegenwoordigen. Dit team zal dus zo sterk mogelijk samengesteld worden en krijgt dan ook een uitermate prestatieve doelstelling mee (in tegenstelling tot de reguliere competitie, waar het belangrijk is dat iedereen aan het spelen komt).

Het is dus zeer goed mogelijk dat spelers/speelsters uit een ander competitieteam toegevoegd worden aan het ‘bekerteam’

Gedragsregels
Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van spelers en supporters. Sportiviteit en respect heeft een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waardenbesef in onze samenleving als geheel.

VC Limax hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. VC Limax staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Alle tot nu toe onbeschreven gedragsregels zijn door het bestuur vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. Wij verwachten dat (jeugd)leden, ouders/verzorgers, trainers, coaches en alle overige bij de jeugdafdeling van onze club betrokkenen zich aan dit reglement houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de trainers/coaches en/of de jeugdzaken.